Företaget

Företagets utveckling

Företaget startades 2007 som enskild firma av nuvarande ägare Roger Edén och drevs i denna form till 2011. Då ombildades bolaget till aktiebolag. 2012 tar vi emot lärlingen Daniel Vackenfeldt från Dalstiernska gymnasiet och 2014 får han anställning i företaget och jobbar fortfarande kvar.

Sedan 2011 är vi certifierade lantbrukselektriker vilket är krav för att utföra installationer i lantbruk och hästverksamhet. Vi är även diplomerade installatörer sedan 2013 för styrsystemet CC-kyrka från Jeff Electronics AB. Vi har utbildning för BAS P/BAS U dvs. byggarbetsmiljösamordnare för projektering/planering samt utförande. From. 2017 har vi certifikat i brandtätning samt utförande av skyddsutjämning och överspänningsskydd(åskskydd). Sedan april 2017 är vi certifierade installatörer för golvvärmetillverkaren nvent vilket gör att kunden får utökad garanti från 12 till 20 år när vi utför jobbet.

Kvalitet

Kvalitetsmål

I vårt arbete ska vi alltid sträva efter nöjda kunder som fått de produkter och tjänster dom beställt. Våra leverantörer ska se oss som en pålitlig och långsiktig samarbetspartner. Goda relationer med våra leverantörer skapar också en trygghet åt våra kunder.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att engagera all personal så att rutiner och arbetsmetoder ger beställaren en installation som både följer önskemål och gällande föreskrifter.
Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar ska fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under arbetets gång. All personal har rätt att avbryta eller förändra ett beordrat arbete för att uppnå högre/bättre kvalitet eller säkerhet. Personalen ska ha dokumenterad vidareutbildning i föreskrifter och arbetsmetoder i de arbetsmetoder vi tillämpar.

Miljö

Miljöpolicy

Vi eftersträvar att arbeta med moderna, godkända material som skapar en bra arbetsmiljö såväl under som efter arbetet både för beställare och entreprenör.
Maskiner, verktyg och arbetsmetoder ska vara moderna och ändamålsenliga och ge en säker arbetsplats.
Återvinning av material och emballage ska utföras så långt som möjligt.
Att vid upptäckt försöka få beställaren att ta bort material som är eller kan bli miljöfarligt.
Allt miljöfarligt material ska omhändertas.

GDPR

Behandling av personuppgifter

Elmontage på Dal AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och et avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Rättsliga grunder

De av företaget insamlade uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja våra åtaganden enligt löneavtal, kundens beställningar, betalningar till leverantörer samt rapportering till myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden.)

Tillgång

Bara en person har tillgång informationen på företaget (Roger Edén). Kundernas uppgifter kan ibland behöva lämnas ut till anställda eller andra hantverkare som skall utföra arbete. För att fullfölja kollektivavtalet, så kommer vissa uppgifter om de anställda att lämnas ut till elektrikerförbundet samt Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter.

Lagring

Samtliga personuppgifter lagras på företagets kontor på Esplanadgatan 7 464 30 Mellerud. Underlag som finns på papper förvaras i pärmar på det låsta kontoret, dessutom lagras backup i en molntjänst(one drive). Alla uppgifter som krävs för att uppfylla företagets rättsliga skyldigheter enligt bla Bokföringslagen kommer att lagras enligt denna. Övriga personuppgifter gallras bort vid avslutande av anställning eller hyreskontrakt.

De registrerade

Alla som har uppgifter samlade hos företaget har rätt att få tillgång till sina uppgifter, få felaktiga  uppgifter rättade och om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade. Man har även rätt att flytta sina uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Om en registrerad kund anser att företaget brustit i sin hantering av personuppgifter, så kan hen inge klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 10420 Stockholm.